KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Majewska wykonująca działalność leczniczą pod firmą: NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA Jomadent JOANNA MAJEWSKA, adres: ul. Wierzbowa 2, 62-090 Rokietnica, NIP: 7831396731, REGON: 634601616,

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h) RODO w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach aniżeli opisane w punkcie 2., na przykład w celach marketingowych czy realizacją badań klinicznych, odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej Pani/Pana zgody,

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawnych. Dostęp do Pani/Pana danych posiadają osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

posiada Pani/Pan prawo:

dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO,

podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawnych ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy prawne stanowią inaczej,

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Kontakt

Jomadent Poradnia Stomatologiczna

Wierzbowa 2

62-090 Rokietnica

mail: info@jomadent-stomatologia.pl

+48 618 145 333

+48 790 220 205

 

Godziny otwarcia poniedziałek -piątek: 12.00-20.00

 

+48 618 145 333

KONTAKT

KLAUZULA RODO

MEDIRATY

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź